Избирателна секция в Мичиган за изборите на 4 април

Адресът на секцията е: Balkan American Center, 1451 Е. Big Beaver, Troy, MI 48083 и ще работи от 7:00 до 20:00 ч. 
Гласуването се извършва в следната последователност:
5.1. Избирателят удостоверява самоличността си пред СИК с българска лична карта, паспорт, дипломатически или служебен паспорт, или военна карта (само за военнослужещи). Не се допуска гласуване със свидетелство за управление на МПС.
В случай че срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. включително до датата на изборите, избирателят се допуска до гласуване, като не се изисква да представи удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 ИК от ДКП, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.
5.2. Секционната избирателна комисия проверява дали избирателят е включен в списъка за гласуване. Ако имената на избирателя фигурират в списъка за гласуване, СИК вписва следните данни: ЕГН, вид и номер на документа за самоличност и го допуска до гласуване.
5.3. Българските граждани с избирателни права, които не са включени в списъка за гласуване се дописват на ръка от СИК в списъка и се допускат до гласуване, след представяне на документ за самоличност и декларация по образец (Приложение № 22-НС).
Член на комисията вписва в списъка за гласуване собствено, бащино и фамилно име на избирателя; ЕГН; вид и номер на документа за самоличност и постоянен адрес в Република България. В случай че в документа за самоличност на избирателя не е вписан постоянният му адрес в Република България, адресът се вписва в списъка въз основа на подадената декларация – Приложение № 22-НС. Избирателят се допуска до гласуване след вписване на данните му в списъка и представяне на декларацията.
Личните данни на избирателя не се диктуват на глас. Това важи и в случаите, в които член на СИК се познава лично с избирателя.

Leave a Reply