Български културен център – Детройт търси председател на центъра

Български културен център – Детройт търси председател на центъра и мениждър на училище „България“ (доброволец) със следните задължения извадени от правилника на училището:

Чл.7  Председателя на БКЦ :

/1/ Определя и  назначава директор на училището.

/2/Определя и назначава при необходимост  заместници на директора.

/3/Кадрово осигурява училището като сключва трудови договори с учителите и длъжностните лица при спазване на местното законодателство.

/4/Осигурява помещения за обучението и оборудване за тях.

/5/Организира транспортирането на закупени  от България учебници  и учебни помагала.

/6/Комуникира с местни институции, организации, дарители с цел осигуряване на средства, материали и др.

/7/Отговаря за разходване на средствата от МОН.

/8/Изготвя отчет за разходваните  средства пред МОН.

/9/Участва в изготвянето на празничния календар на общо училищните мероприятия, празници,извънкласни форми  съвместно с учителите, директора и родителския съвет.

/10/Председателя на БКЦ води и отговаря за следната училищна документация:

  • книга за даренията

/11/Председателя на БКЦ определя:

  • размера на възнагражденията на учителите,директора,длъжностните лица.
  • размера на таксите внасяни от родителите, срока за внасяне на таксите, длъжностното лице
  • което ще събира, съхранява и отчита  таксите.
  • условията и реда за освобождаване на родители от заплащане на такса.

/12/Съвместно с учителите и директора  отговаря за съблюдаване и спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на обучение и възпитание.

/13/Участва с право на глас в заседанията на родителския съвет.

Leave a Reply