Училище „България“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020

Форми за регистрaция

Уважаеми родители,

Първият учебен ден за училище „България“ ще бъде на 14 септември, 
2019 г. от 9:30 часа за всички ученици с тържества по филиали:

– филиал Трой  – сградата на Балканския културен център с адрес: 1451 Е. Big Beaver, Troy 48083
– филиал Плимут – сградата на църковното училище към църквата Nativity of the Virgin Mary с адрес: 39851 5 Mile Rd, Plymouth, 48170.

Желанието на ръководството на училището е да има филиал в Плимут и тази година, при записани 20 деца във всички групи взети заедно.

Учебните занятия ще бъдат всяка събота от 9:30 до 13:00 ч. за децата от подготвителна група до 8-ми клас и от 10:00 до 13:00 ч. за предучилищната група.    

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019

Форми за регистрaция

Уважаеми родители,

Първият учебен ден за училище „България“ ще бъде на 8 септември,
2018 г. от 9:30 часа за всички ученици с тържества по филиали:

– филиал Трой  – сградата на Балканския културен център с адрес: 1451 Е. Big Beaver, Troy 48083
– филиал Плимут – сградата на църковното училище към църквата Nativity of the Virgin Mary с адрес: 39851 5 Mile Rd, Plymouth, 48170.

Към тази дата няма достатъчно записани ученици и ако бройката на учениците не се увеличи няма да можем да предложим обучение във филиал Плимут.
За групата на най-малките във филиал Плимут търсим учител. За предпочитане е да бъде с педагогическо образование. 

Учебните занятия ще бъдат всяка събота от 9:30 до 13:00 ч. за децата от подготвителна група до 8-ми клас и от 10:00 до 13:00 ч. за предучилищната група.    

Допълнителни форми ще се попълват на място в училище на 8 септември. Класовете ще бъдат сформирани на базата на подадените заявления.

Първият учебен ден ще започне с тържествено откриване, след което децата ще имат занятия по класове и да се запознаят помежду си и с техните учители.

Моля всички ученици да донесат само учебниците си от миналата година.

След влизaнето на учениците в час, ще се проведе среща на ръководството на училището с родителите, на която е необходимо да се избере родителски съвет според изискванията на МОН, както и да се организира графика за закуските. 

Учебен календар (33 учебни седмици)

8 септември – Откриване на учебната година
3 ноември – Отбелязване на Деня на народните будители (учебен ден)
24 ноември – Ваканция за деня на Благодарността
22 декември – Коледен концерт на училище „България“
29 декември/ 5 януари  – Зимна ваканция
12 януари – Възстановяване на учебния процес
26 януари – Край на първия учебен срок
2 март – Отбелязване на националния празник на България – 3 март (учебен ден)
6 април – Пролетна ваканция
27 април – Великденска ваканция
18 май –  Концерт посветен на 24 май
25 май – Последен учебен ден

Таксите в училище ще бъдат по таблицата от миналата учебна година.
Таксата ще се събира на две плащания от касиерите по места в посочените срокове. За семейства в затруднено финансово положение, които отговарят на изискванията за бедност за 2018 г. се предлага безплатно обучение.                                                 

Група 1:  деца по програмата на МОН 

Група 1:  деца по програмата на МОН 

   Брой децаГодишна такса 1-во плащане до
29 септември 2018
2-ро плащане до
2 февруари 2019
Едно дете$400$200$200
За второ дете от семейство$300$150$150
За трето дете от семейство$100$50$50

Група 2:  деца в предучилищната група

     Брой децаГодишна такса 1-во плащане до
29 септември 2018
2-ро плащане до
2 февруари 2019
Едно дете$450$225$225
За второ дете от семейство$380$190$190
За трето дете от семейство$100$50$50

*При закъснение на плащането ще се добавят 5% върху дължимата сума. За семейства с ученици в двете групи за плащане, първо дете по таблицата ще бъде най-голямото дете от семейството.

На добър път и успешна учебна година!

Елеонора Барбов – директор

Даниела Начева – счетоводител

Велеслав Начев – председател на Български културен център-Детройт

Dear Parents,

The first school day of Bulgarian School will be on Saturday, September 8, 2018 at 9:30 for all students:

– campus Troy – Balkan Cultural Center at 1451 E. Big Beaver, Troy 48083

– campus Plymouth – The Church School at the Nativity of the Virgin Mary at 39851 5 Mile Rd, Plymouth, 48170.

By this date, there are not enough enrolled students for campus Plymouth and if the number of pupils does not increase, we will not be able to offer classes at Plymouth. For the Pre-school group in Plymouth we are looking to hire a teacher, preferably with a degree in Education from Bulgaria.

The sessions will take place every Saturday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m. for school age children and from 10:00 a.m. to 1:00 p.m. for the pre-school group.

Additional forms will be filled in on September 8th. The classes will be formed on the basis of the applications.

The first school day will begin with a short traditional celebration after which the children will go to their classes and get to know each other and their teachers. All returning students have to bring their textbooks from last year.

After the students get in class, a meeting with the parents will be held to vote for PTO members according to the requirements of the Bulgarian Ministry of Education as well as creating the snack schedule.

                             School Calendar (33 school weeks)

September 8 – First Day of school
November 3 – Celebration of national heroes (school day)
November 24 – Thanksgiving Break
December 22 – Christmas Concert
December 29 / January 5 – Winter Vacation
January 12 – School Resumes
January 26 – End of the first semester
March 2 – Bulgarian Independence Day – March 3 (school day)
April 6 – Spring Break
April 27 – Easter Break
May 18 – Concert for the Day of St. Cyril and St. Methodius – May 24  
May 25 – Last Day of school  

School fees are the same as last school year.The tuition will be collected in two payments by the deadlines specified in the table. Families with gross income below the poverty line for 2018 receive free education for their children. 

Group 1: School Age Children

Group 1: School Age Children

Number of childrenAnnual FeeFirst Payment by September 29, 2018Second Payment by February 2, 2019
One child$400$200$200
For a second child in the same family $300$150$150
For a third child in the same family$100$50$50

Group 2: Pre-school Age Children

Number of childrenAnnual FeeFirst Payment by September 29, 2018Second Payment by February 2, 2019
One child$450$225$225
For a second child in the same family $380$190$190
For a third child in the same family$100$50$50

*5% late fee will be applied for payments after the due dates. For families with children in both groups, first student is considered the oldest child.   

Good luck!

Eleonora Barbov – Principle

Veleslav Natchev – President of Bulgarian Cultural Center – Detroit

Daniela Natcheva – Accountant